18 Mayıs 2024 Yazarı yhackup 0

Kim korkar Semaphore’dan

Merhabalar,

Senkronizasyon (synchronization) mekanizmalarından biri olan Semaphore’la ilgili bir örnek yapacağız.

Basit bir dille anlatmak gerekirse, Birden fazla işin (process) aynı anda çalıştığında birbirleri için risk oluşturabileceği anlarda (critical sections) ,  diğer işleri bekletmesini sağlatan bir mekanizma türüdür.

Bir hayali örnek ile ilerleyelim açıkçası ben alaylı olduğum için mantığını biraz geç anladım Tuğrul bey sağ olsun yardımcı oldu, Biz şimdi Semaphore’u bir berber dükkanı olarak hayal edelim.

Bir berber dükkanı açmak istedik ve parayı bulduk berber dükkanı açtık. OpenSemaphore(SEMAPHORE_ALL_ACCESS, false,PWideChar(‘yhackup’));

function OpenSemaphore(dwDesiredAccess: DWORD; bInheritHandle: BOOL; lpName: LPCWSTR): THandle; stdcall;
{$EXTERNALSYM OpenSemaphore}

 

Semaphore berber dükkanımız küçük olduğu için şimdilik 5 koltuk koyabildik, ve Sabah dükkanı açtık 5 koltuğun 5’ide boş. CreateSemaphore(nil, 5, 5, PWideChar(‘yhackup’)

function CreateSemaphore(lpSemaphoreAttributes: PSecurityAttributes;
 lInitialCount, lMaximumCount: Longint; lpName: LPCWSTR): THandle; stdcall;

 

5 koltuğu olan bir berberde bir koltuğa 2 kişi oturamaz veya bir berber 2 kişiyi traş edemez , aynı ipte iki cambaz oynamaz.

Her bir berber(TThread) bir kişi alarak traşını yapar, yeni gelen saçı sakalı birbirine karışmış bireyler sırasını bekler. WaitForSingleObject(MySemaphore, INFINITE);

function WaitForSingleObject(hHandle: THandle; dwMilliseconds: DWORD): DWORD; stdcall;

 

Her bir berberin bir kişiyi traş etmesi 5 saniye sürer. Sleep(5000); 

procedure Sleep(milliseconds: Cardinal); stdcall;

 

Traş olan kişi parasını öder koltuktan kalkar ReleaseSemaphore(MySemaphore, 1, nil); ve 1 kişilik yer açılır. yeni Müşteri gelir.

function ReleaseSemaphore(hSemaphore: THandle; lReleaseCount: Longint;
 lpPreviousCount: Pointer): BOOL; stdcall;

 

Kodlara geçmeden sistemin nasıl çalıştığını gösteren bir video izleyelim.

 

unit USemaphore;
 
interface
 
uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
 System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
 
type
 TSemaForm = class(TForm)
  GroupBox1: TGroupBox;
  GroupBox2: TGroupBox;
  GroupBox3: TGroupBox;
 
  iceridekilist: TListBox;
  bekleyenlist: TListBox;
  cikanlist: TListBox;
 
  CreateButton: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure AddList(Text: String; Wait: Integer);
  procedure NewSemaphore(Text: String);
  procedure CreateButtonClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 
var
 SemaForm: TSemaForm;
 MySemaphore: THandle;
 a: integer = 0;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
procedure TSemaForm.AddList(Text: String; Wait: Integer);
begin
 case Wait of
  0: // Bekliyor listesine ekle
   begin
    TThread.Queue(nil,
     procedure
     begin
      bekleyenlist.Items.Add(Text);
     end);
   end;
  1: // İçeride listesine ekle
   begin
    TThread.Queue(nil,
     procedure
     var
      i: integer;
     begin
      for I := 0 to bekleyenlist.Count - 1 do
      begin
       if bekleyenlist.Items[i] = Text then
       begin
        bekleyenlist.Items.Delete(i);
        iceridekilist.Items.Add(Text);
        Break;
       end;
      end;
     end);
   end;
  2: // Bitti listesine ekle
   begin
    TThread.Queue(nil,
     procedure
     var
      i: integer;
     begin
      for I := 0 to iceridekilist.Count - 1 do
      begin
       if iceridekilist.Items[i] = Text then
       begin
        iceridekilist.Items.Delete(i);
        cikanlist.Items.Add(Text);
        Break;
       end;
      end;
     end);
   end;
 end;
end;
 
procedure TSemaForm.CreateButtonClick(Sender: TObject);
begin
 NewSemaphore('Semaphore-' + IntToStr(a));
 Inc(a);
end;
 
procedure TSemaForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 MySemaphore := OpenSemaphore(SEMAPHORE_ALL_ACCESS, false,PWideChar('yhackup'));
 if MySemaphore = 0 then
 begin              // 5 kişilik yer var, 5 yer de boş
  MySemaphore := CreateSemaphore(nil, 5, 5, PWideChar('yhackup'));
 end;
end;
 
procedure TSemaForm.NewSemaphore(Text: String);
var
 str: string;
begin
 str := Text;
 TThread.CreateAnonymousThread(
  procedure
  begin
   // Dükkana Yeni müşteri geliyor,
   // Eğer 5 koltukta dolu ise MySemaphore berberinde,
   // kişi INFINITE kadar bekliyor.
   // ReleaseSemaphore ile bir kişilik yer açıltığında.
   AddList(str, 0);
   WaitForSingleObject(MySemaphore, INFINITE);

   // Boş koltuğa geçebiliyor.


   // kişi Burada Traş Olmakta
   AddList(str, 1);
   Sleep(5000);
   // kişi Burada Traş Olmakta


   // Traş burada bitiyor, Berberin çıkış kapısından müşteri çıkıyor..
   ReleaseSemaphore(MySemaphore, 1, nil);
   AddList(str, 2);
  end).Start;
end;
 
end.

 

Kalın Sağlıcakla…