19 Mayıs 2024 Yazarı yhackup 0

Delphi ile Formu taşırken Saydam hale nasıl getirebilirim.

How to Make Form Transparent When Moving in Delphi

Source:

unit MainForm;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants,
 System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls,
 Vcl.StdCtrls;

type
 TForm7 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  CheckBox1: TCheckBox;
  Image1: TImage;

  procedure OnMove(var msg: TWMMove); message WM_MOVE;
  procedure OnMouseLeave(var msg: TWMMove); message WM_EXITSIZEMOVE;

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form7: TForm7;

implementation

{$R *.dfm}
{ TForm7 }

procedure TForm7.OnMouseLeave(var msg: TWMMove);
begin
 // AlphaBlendValue := Byte.MaxValue;
 // AlphaBlend := false;

 // Bıraktığımızda  AlphaBlendValue değerini max yapmalıyız yoksa en son50 de kaldığı için orada kalıyor.
 // Mouse ile taşıma sonrası bıaktığımda, aniden değil de yavaşça belirgin olmasını istedi bugün canım :)


 // Thread ile yapalım yoksa ekran azer bülbüle bağlar..

 // kusura bakmayın yeni bir klavtyeye geçtim de :D

 TThread.CreateAnonymousThread (
 procedure
 var
 x , i :integer;
 begin
  x := AlphaBlendValue;
  i := 50; // taşımada en son 50de bırakıyorduk şimdi 50 den 255e çıkaracağız.

  for I := x to Byte.MaxValue-1 do
   begin
    Sleep(1); // minicikte olsa bir bekleme olmalı.

    // olmadı değil mi , kimle olmaz dedi el kaldırsın :)
    // thread içersinde görsel elemanlarla haşır neşir olmamak gerekiyor.
    // bu yüzden ana kuyruğa komut atacağız o zamanı gelince kendi işletecek biz ona karışmayacağız.

    TThread.Queue(nil,
    procedure
    begin
      AlphaBlendValue := i;
    end);


    // Deneyelim.

    // olmadı değil mi olmaz, çünkü sleep komutunu da kuyruğa attık o da farkettiyseniz ekranda kasıntı yaptı.

    // böyle daha hoş...

    // Kalın Sağlıcakla...
   end;
 end
 ).Start;end;

procedure TForm7.OnMove(var msg: TWMMove);
var
 val: Byte;
begin
 val := AlphaBlendValue;
 if val > 50 then
  Dec(val);

 AlphaBlend := true;
 AlphaBlendValue := val;

 // AlphaBlendValue byte olduğundan 0-255 aralığı dışına çıkmamalı !
end;

end.